Polityka prywatności


O nas

RH DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Bolesławcu, kod pocztowy 59-700, ul. Graniczna 37A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000755075, posiadającą NIP: 6121866612, REGON: 381655444.

Spółka RH DEVELOPMENT powstała, aby realizować nowoczesne, odważne i wiarygodne projekty deweloperskie. Celem Firmy jest osiągnięcie przewagi na rynku nieruchomości poprzez wysoką jakość realizowanych inwestycji, przejrzyste zasady współpracy oraz wiarygodne transakcje, oparte na rekomendacjach zadowolonych Klientów.

 

Postanowienia ogólne

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – pragniemy zapewnić, że spółka RH Development przywiązuje szczególną uwagę do ochrony prywatności naszych Klientów. Państwa dane osobowe przetwarzamy zgodnie z najwyższymi standardami.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych ?

Zgodnie z art. 12 i 13 RODO, czyli prawem do bycia poinformowanym, informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest RH DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Bolesławcu, kod pocztowy 59-700, ul. Graniczna 37A.

Skąd mamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe przekazywane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. Za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.rhdeveloment.eu, podczas składania zapytania poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie oraz przez zawarcie odpowiedniej umowy w zakresie działalności naszej Spółki.

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Podane przez Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 1. przesyłania ofert w odpowiedzi na otrzymane przez Państwa zapytania drogą elektroniczną lub telefoniczną (z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie www administratora),

 2. w celach kontaktowych, czyli udzielania informacji zwrotnej na zadawane przez Państwa pytania w sprawach związanych z naszymi produktami lub usługami,

 3. wysyłania informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do własnych produktów i usług. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO) lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w której nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust.1 f) RODO). Prawnie usprawiedliwionym celem jest wiążąca strony umowa,

 4. w celach związanych z realizacją postanowień umowy gdzie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 c)RODO),

 5. w celu  wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego np. prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z ustawą o rachunkowości), w przypadku gdy na podstawie danej umowy lub w ramach świadczenia usług dochodzi do rozliczeń finansowych,

 6. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO),

 7. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą dany administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach np. podczas spotkań biznesowych, targów mieszkaniowych, dni otwartych, konferencjach, czy też poprzez wymianę wizytówek, w celach związanych z inicjowaniem oraz utrzymywaniem kontaktów biznesowych. W powyższym wypadku podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów biznesowych w związku z prowadzona działalnością.

Czy Państwa dane osobowe są udostępniane lub powierzane ?

Państwa dane osobowe mogą być skierowane do odbiorców danych takich jak: podmioty kredytujące zakup nieruchomości, kancelarie notarialne, wspólnota mieszkaniowa, zarządca nieruchomości, bank prowadzący rachunki do obsługi inwestycji, a także organom i podmiotom publicznym na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa ( na przykład urząd skarbowy). Dane osobowe mogą być przekazane do przetwarzania na mocy art. 28 RODO, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych. Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe na zlecenie administratora mogą być podmioty świadczące usługi prawne, wspólnocie mieszkaniowej, zarządca nieruchomości. Administrator podejmuje współpracę wyłącznie z takimi podmiotami, które spełniają wymogi z RODO i wdrażają właściwe środki w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

Jak długo będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których dane te są przetwarzane. W przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 1. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, przechowujemy je przez okres niezbędny do realizacji działań marketingowych do czasu cofnięcia zgody lub żądania usunięcia Państwa danych osobowych,

 2. w przypadku otrzymania od Państwa zapytania w sprawie przygotowania i przesłania oferty do momentu zakończenia procesu ofertowego,

 3. w celu zawarcia umowy, okres przetwarzania danych osobowych wynika z postanowień zawartych w umowie oraz z przepisów obowiązującego prawa,

 4. które są niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego, przechowujemy je przez okres wykonania nałożonych na nas obowiązków , w szczególności rachunkowych oraz podatkowych, które wiążą się z upływem okresu przedawnienia.

 

 Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe poza obszar EOG?

Informujemy, że dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, takie przekazanie może odbyć się wyłącznie na zasadach określonych a art. 46, art.47 lub 49 RODO.

Plik do pobrania